TahunJumlah Saham BeredarLaba Bersih (IDR Juta)Rasio DividenWaktu PembayaranDividen/Saham (IDR)Jumlah Dibayar (IDR Juta)
20076.800.000.000277.98235.00%20085597.294
20086.800.000.000707.79850.00%2009104353.899
20096.800.000.000992.69460.00%201087595.616
20106.800.000.0001.193.48760.00%2011105.7716.092
20116.800.000.0001.339.46140.00%201278.87535.784
20126.800.000.0001.602.09040.00%201394.24640.836
20136.800.000.0001.336.31740.00%201478.61534.527
20146.800.000.0001.403.42835.00%201572.24491.200
20156.800.000.0001.466.38120.00%201643293.276
20167.257.871.2001.889.31230.00%201778.09566.793